48 stypendystów odebrało dyplomy

48 stypendystów XVIII edycji programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Gaude Polonia odebrało w poniedziałek dyplomy z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, Pawła Lewandowskiego. Galę zorganizowało Narodowe Centrum Kultury, które prowadzi program Gaude Polonia.

– To już 18 lat, kiedy kontynuujemy projekt, dzięki któremu wielu ludzi, (…) może realizować swoje prace, swoje marzenia w Polsce pod okiem polskich tutorów. To stypendium już na stałe zakorzeniło się w naszej siatce stypendialnej, w naszych możliwościach wspierania młodych artystów” – mówił podczas gali wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Przypomniał, że program jest przede wszystkim kierowany do mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukrainy i Białorusi. – Cieszę się, że młodzi artyści, młodzi twórcy stamtąd, przyjeżdżają tu na pół roku i mogą poznać Polskę, mogą zobaczyć, jak w Polsce się pracuje. Mają nowe znajomości i mogą te znajomości potem kontynuować i tworzyć nowe sieci społeczne w swoich krajach, mogą promować polską kulturę, pokazywać, co w Polsce jest piękne. A jednocześnie tutaj przyjeżdżają ze swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, które zdobyli u siebie i ta dyfuzja kultur następuje, bo ona zawsze następowała między naszymi krajami – podkreślił wiceminister Lewandowski.

– Gaude Polonia to bardzo ważny element działalności Narodowego Centrum Kultury na rzecz popularyzacji naszej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz twórczego dialogu artystów z Polski i państw naszego regionu. (…) Czujemy się niezwykle wyróżnieni, że w imieniu Ministra Kultury możemy realizować ten ważny program stypendialny, który służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bli­skimi sąsiadami – mówił podczas gali dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

Dyrektor NCK podkreślał, że Gaude Polonia wzmacnia więzi kulturowe między Polską a krajami regionu. Ogromna większość stypendystów nie tylko staje się bowiem ambasadorami kultury polskiej w swoich krajach, ale też podtrzymuje nawiązane podczas stypendium relacje z polskimi środowiskami twórczymi i artystycznymi. Często są oni również animatorami dalszej współpracy kulturalnej między naszymi krajami.

Najliczniejsza grupa tegorocznych stypendystów pochodzi z Ukrainy – 33 osoby. 13 osób pochodzi z Białorusi, 2 – z Rosji.

Gaude Polonia to Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony dla młodych (do 40. roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45. roku życia) twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Mogą z niego korzystać: muzycy, artyści sztuk wizualnych, filmowcy, tłumacze literatury polskiej, konserwatorzy dzieł sztuki, muzealnicy, historycy i krytycy sztuki, teatru i filmu przedstawiający znaczny dorobek w danej dziedzinie twórczości.

Zdobywcy stypendiów mają zagwarantowane zakwaterowanie i półroczny pobyt w Polsce (od 1 lutego do 31 lipca), a czas ten mają przeznaczyć na realizację autorskich projektów stypendialnych pod opieką uznanych polskich twórców i instytucji kultury.

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia służy budo­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i dobrych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kultu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warszta­tu twór­cze­go. Program został powołany do życia w 2003 r. Do 2019 roku włącznie odbyło się 18 edycji, w ramach których przyznano 720 stypendiów. Uczestnicy programu pochodzili z Albanii, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Kazachstanu, Macedonii, Mołdowy, Rosji, Serbii i Ukrainy.

Najwięcej stypendiów otrzymali Ukraińcy (566) i Białorusini (114)

Leave a Comment