Dziecko, rodzic, rozwód i alienacja rodzicielska

Publikacja nawiązuje do prowadzonych badań z zakresu problemów dzieci i rodziców z rozbitych rodzin, autorskiego projektu badawczego – Alienacja rodzicielska (PA) – wstępne badania nad problemem i jego skutkami w Polsce, objętego patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Europejskiej oraz do referatów przedstawionych na seminaryjnym posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, zorganizowanym wspólnie z sejmową Komisją Polityki Społecznej i Rodziny we współpracy z Komitetem Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica w dn. 27.05.2014 roku pt. Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców. Pozytywną rekomendację dla wartości merytorycznej tego posiedzenia wyraził, w jego trakcie – były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a zarazem były sędzia rodzinny Janusz Wojciechowski.

E-book przedstawia m. in. mechanizmy naruszania prawa dziecka do obojga prawidłowo postępujących rodziców, problem negatywnych efektów wypływających z obecnej konstrukcji i funkcjonowania prawa rodzinnego, w tym dyskryminacji dzieci oraz przemocy emocjonalnej jaką jest alienacja rodzicielska, m. in. w odniesieniu do zagrożeń społecznych, w tym demograficznych, a także różnice pomiędzy różnorodnymi, negatywnymi skutkami alienacji rodzicielskiej, a tzw. zespołem alienacji rodzicielskiej oraz stereotypową iluzję tzw. walki o prawa ojców czy matek.

Sytuacja jest przedstawiona z punktu widzenia problemów dziecka nie mogącego cieszyć się nieskrępowanym dostępem do miłości i obecności w swoim życiu taty i mamy, problemów rodzica, negatywnych skutków zdrowotnych, psychologicznych, prawnych, społecznych, rozważań filozoficznych oraz wśród innych negatywnych elementów obecnie przebiegających procesów społeczno-cywilizacyjnych.

W publikacji znajdują się również oryginalne propozycje rozwiązania i zmniejszenia skali tego problemu, zarówno w odniesieniu indywidualnym, jak i społecznym, w tym – w obszarze, w którym wprowadzenie opieki naprzemiennej nie jest skuteczne.

Publikacja jest jednocześnie poradnikiem, pozwalającym zrozumieć problem doświadczającym go osobom i instytucjom zajmującym się pomocą w jego rozwiązywaniu i zapobieganiu jego występowaniu.

To pierwsza publikacja tego typu w Polsce i o unikalnym charakterze światowym.

Złożona petycja odwołująca się do 9 rozdziału tego e-booka zaowocowała wystosowaniem przez Komisję ds. Spraw Petycji Sejmu RP Dezyderatu nr 4 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej, z dn. 12 maja 2016 roku.

Ten dezyderat został następnie rozesłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o upowszechnienie jego treści wśród sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, kuratorów rodzinnych, merytorycznych pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłych psychologów i pedagogów wpisanych na listę biegłych sądowych oraz mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów, a także przez Komendę Główną Policji – do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego policji i szkół policyjnych.

Niektóre z rekomendacji dotyczących zmian w prawie, zamieszczone w publikacji Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska znalazły zastosowanie w ustawie z 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która rozpoczęła reformę sądownictwa w Polsce.

Oto co napisali o publikacji: Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska przedstawiciele polskich instytucji:

Ta wyjątkowa publikacja uzupełni nasze zbiory i będzie źródłem informacji w prowadzonych pracach badawczych na temat alienacji rodzicielskiej.

dr Wojciech Kulisiewicz – Dyrektor Biblioteki Sejmowej

Analiza tego zjawiska, którą Pan prezentuje w powyższej publikacji oraz propozycje działań naprawczych zasługują na uwagę.

Dagmara Korbasińska – Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia

Wyrażając uznanie dla nakładu pracy, jaki Pan włożył w przygotowanie i opracowanie publikacji pragnę zauważyć, że prezentowane tam treści dotykają szeroko rozumianej polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności polityki prorodzinnej. Zatem mogły by być wykorzystane przez instytucje państwowe i podmioty, które odpowiadają za kreowanie właściwej polityki prorodzinnej.

mł. insp. Anna Kuźnia – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Przedstawione w nim tezy i oceny są interesujące i wskazują na to, że ww. problematyka jest ważna i wrażliwa społecznie oraz wymaga działań ze strony administracji publicznej.

Krzysztof Lewandowski – Naczelnik Wydziału Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dziękuję za przesłanie wnikliwej analizy i prognozy obejmującej szeroko rozumianą problematykę alienacji rodzicielskiej.

Marzena Bartosiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Informujemy jednocześnie, że materiały te zostały przekazane do wiadomości właściwych jednostek kontrolnych NIK.

Grażyna Ostańska – Doradca Dyrektora Biura Najwyższej Izby Kontroli

Oto co napisał Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Michałowski na temat projektu badawczego – Alienacja rodzicielska (PA) – wstępne badania nad problemem i jego skutkami w Polsce oraz o akcji społecznej, opisanej w tym e-booku- Wyalienowani rodzice czytają dzieciom, które zostały następnie opisane w e-booku Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska:

Wyrażam uznanie dla tej inicjatywy, która zwraca uwagę społeczeństwa na niezwykle przykre zjawisko uniemożliwiania niektórym rodzicom kontaktu z własnymi dziećmi. Sytuacja taka, do której dochodzi niekiedy wskutek rozpadu rodziny powoduje dodatkowe cierpienie dziecka i bardzo negatywnie wpływa na jego rozwój.

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Dariusz Poznański napisał do autora: Departament pragnie wyrazić słowa uznania za Pańskie zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Eli Zborowski, organizator i były Przewodniczący American and International Society for Yad Vashem, a także były wiceprezes Światowej Federacji Żydów Polskich stwierdził o działaniach autora: Pana praca pomaga społeczeństwu w Polsce i na świecie. Bardzo szanuję Pana opinie i ogromnie wartościowe badania naukowe. Trzeba je rozpowszechniać aby jak najwięcej ludzi miało dostęp do Pana pracy.

Natomiast ks. dr Adam Sycz, Sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – ks. abp. Józefa Michalika w piśmie do autora podkreślił: w imieniu Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pragnę podziękować za podjęcie Roku Wiary ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI ze szczególnym ukierunkowaniem na ważne zagadnienia rodzinne.

W 2010 roku opracowany przez autora e-booka projekt Wyalienowani rodzice czytają dzieciom otrzymał tytuł Lidera Europejskiego Roku Kreatywności, w kategorii inicjatywy społeczne. Europejski Rok Kreatywności i Innowacji został ustanowiony przez Parlament Europejski, na wniosek Komisji Europejskiej.

Autor opracował także profesjonalne zasady i zainicjował w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce wydarzenia organizowane z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Polsce. Pod tym linkiem można zobaczyć wybrane zdjęcia wydarzeń zorganizowanych z okazji tego Dnia. Jest zarazem autorem profesjonalnej, wielowątkowej kampanii prowadzonej spójnie w Internecie i w świecie realnym nagłaśniającej poruszane w publikacji problemy.

Maciej Wojewódka jest także autorem innych publikacji z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych konsekwencji. Wśród nich nich znajdują się m. in. opracowania – Alienacja rodzicielska – jako przemoc w odniesieniu do polskich regulacji prawnych, zamieszczone w nr 12 (278) z 2017 roku Magazynu Prawniczego “Jurysta” oraz Oddzielenie od rodzica i jego konsekwencje, zamieszczone w nr 5 (112) z 2017 roku dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy “Niebieska Linia”.

Leave a Comment