Komitet Przestrogi

W dobie powszechnego kryzysu rodziny i małżeństwa, sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców staje się dramatyczna. W Polsce od kilku lat pojawiają się próby łagodzenia jego skutków i obrony najsłabszych – dziecka a także, wbrew pozorom – skrzywdzonych ojców.

Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica – to niesformalizowana grupa osób, której nieobojętny jest los dziecka, pozbawionego możliwości cieszenia się stałą miłością i obecnością, w jego życiu, obojga prawidłowo postępujących rodziców – taty i mamy. Jest ruchem obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw dziecka, w tym obszarze.

Misja Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica – to nagłaśnianie i dążenie do przeciwdziałania, w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa niekorzystnej sytuacji, spowodowanej efektami funkcjonujących obecnie rozwiązań prawnych – z zakresu sprawowania pieczy nad dzieckiem (w tym psychicznymi, emocjonalnymi, społecznymi, cywilizacyjnymi i religijnymi), a także przedstawianie propozycji dążeń na rzecz naprawy sytuacji, aby dzieci mogły cieszyć się stałą miłością i obecnością w swoim życiu obojga prawidłowo postępujących rodziców – taty i mamy, nawet po rozpadzie ich związku.

Zarazem jesteśmy przeciwni przedmiotowemu traktowaniu dziecka przez rodzica, rodziców, inne osoby i instytucje oraz prawo.

W ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica prowadzona jest wielowątkowa kampania społeczna, zorganizowana w skoordynowany sposób – w świecie realnym i w Internecie.

Działania Komitetu zostały zainicjowane przez Macieja Wojewódkę – 11 sierpnia 2007 roku. Prowadzone są również pod jego przewodnictwem. Jest on zarazem autorem i koordynatorem poniżej przedstawionych działań, prowadzonych wraz z innymi wspaniałymi osobami i instytucjami.

Należą do nich:

1. Gromadzenie informacji na temat sytuacji dzieci wychowujących się tylko z jednym rodzicem, bez taty lub mamy.

2. Nagłaśnianie negatywnych skutków zamieszkiwania dzieci tylko z jednym rodzicem (bez taty lub mamy) oraz negatywnych, różnorodnych efektów alienacji rodzicielskiej.

3. Nagłaśnianie korzyści, płynących z zastosowania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem, w sytuacji rozstania się jego rodziców, wprowadzonej wraz z działaniami – na rzecz wzrostu ich świadomości wychowawczej oraz ze wspomaganiem prawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków rodzicielskich.

4. Promowanie pozytywnych metod wychowawczych i prawidłowych postaw rodzicielskich.

5. Wskazywanie na obszary zagrożenia bezpieczeństwa państwa, związane z problemem.

6. Przedstawianie propozycji rozwiązania i korzystnych zmian.

7. Inne działania mające na celu doprowadzenie do zmiany występującej obecnie patologicznej sytuacji.

W 2008 roku, w ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica – zostały zainicjowane oraz były przez pierwszych 10 lat koordynowane polskie wydarzenia z okazji Dnia Świadomości Alienacji RodzicielskiejW ramach działania Komitetu zostały także opracowane zasady profesjonalnej organizacji tych wydarzeń.

Komitet odmawia współpracy z osobami i organizacjami, które nie przestrzegają tych reguł i nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane przez te osoby i organizacje.

Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica jest organizatorem akcji społecznej – Wyalienowani rodzice czytają dzieciom.

Oba projekty zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, od 2009 roku.

Komitet popiera kampanię “Dobry Rodzic – Dobry Start” i “Dzieciństwo bez przemocy” oraz jest członkiem Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci.

Koordynuje odbywające się co miesiąc spotkania modlitewne, osób modlących się w intencji poddawanych alienacji rodzicielskiej dzieci i rodziców, a także w intencji odejścia od niewłaściwych zachowań osób dokonujących alienacji rodzicielskiej oraz o uczciwą i prawidłową postawę specjalistów zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Nie jest wspólnotą religijną i nie wszyscy członkowie Komitetu uczestniczą w modlitwie.

Prowadzona akcja społeczna – Wyalienowani rodzice czytają dzieciom została nagrodzona przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej – jako lider Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce, w kategorii inicjatywy społeczne.

W ramach działań Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica są prowadzone dyskusyjne fora internetowe – na Facebooku i na portalu dla specjalistów z różnych branż, była prowadzona grupa wsparcia dla rodziców oddzielonych od swoich dzieci, były udzielane bezpłatne konsultacje telefoniczne i osobiste dla profesjonalistów oraz dla osób dotkniętych problemem – z kraju i zagranicy, wraz z Korczakowską Republika Dziecięcą Dyliniarnia zorganizowaliśmy akcję społeczną – Wyalienowani rodzice pomagają dzieciom w nauce.

Na stronie internetowej – kampanii: W interesie dobra dziecka i społeczeństwa zamieszczane są publikacje dotyczące szerokiego aspektu problemów, będących przedmiotem zainteresowania członków Komitetu.

Członkowie Komitetu uczestniczyli w Forum dla rodziny, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a także w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz we wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP, przedstawiając nasze stanowisko.

We współpracy z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP zorganizowaliśmy wspólne seminaryjne posiedzenie obu komisji wraz z udziałem przedstawicieli kilku ministerstw i innych instytucji pt. Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców – 27 maja 2014 roku. Odbyło się ono w ramach akcji społecznej – Wyalienowani rodzice czytają dzieciom.

Pozytywną rekomendację dla wartości merytorycznej tego posiedzenia wyraził, w jego trakcie – były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a zarazem były sędzia rodzinny Janusz Wojciechowski.

Wykład Macieja Wojewódki, inaugurujący to posiedzenie został zamieszczony – w publikacji: Alienacja rodzicielska i jej negatywne skutki oraz problemy dziecka wychowywanego przez jednego rodzica.

Ważnym aspektem funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica jest edukowanie ojców i matek, doświadczających problemu alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych skutków – o konieczności koncentrowania się na dobru dziecka i na jego prawach oraz jakich zachowań powinni oni unikać, aby nie sprzyjać utrzymywaniu się problemu.

Działania prowadzone, w ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica oraz zainicjowane przez Macieja Wojewódkę badania – nad problemem alienacji rodzicielskiej i jej różnymi negatywnymi skutkami w Polsce, objęte patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji zaowocowały m. in. publikacją jego autorstwa Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska – problemy, pomysły, porady (ISBN 978-83-939261-2-1). Publikacja ta otrzymała pozytywne opinie z polskich ministerstw i innych instytucji.

Na skutek petycji Macieja Wojewódki, opartej m. in. o 9 rozdział tej publikacji – Komisja ds. Petycji Sejmu RP, uchwaliła Dezyderat nr 4 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej, z dnia 12 maja 2016 roku.

Informacja o podjęciu uchwały, w tej sprawie jest dostępna – na stronach 24 – 28 Biuletynu nr 21 Komisji ds. Petycji Sejmu RP, z dnia 12 maja 2016 roku.

Ten dezyderat został następnie rozesłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o upowszechnienie jego treści wśród sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, kuratorów rodzinnych, merytorycznych pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłych psychologów i pedagogów wpisanych na listę biegłych sądowych oraz mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów, a także przez Komendę Główną Policji – do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego policji i szkół policyjnych.

2 października i 21 listopada 2018 roku, przedstawiciele Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica wzięli udział w połączonych posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, opiniujących kandydatów – na Rzecznika Praw Dziecka, a Maciej Wojewódka podczas tych posiedzeń zwrócił ich uwagę, w tym przyszłego Rzecznika oraz uczestniczących, w posiedzeniach posłów – na problem alienacji rodzicielskiej.

Jeszcze innymi efektami działań prowadzonych, w ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica są kolejne publikacje Macieja Wojewódki z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych konsekwencji.

Wśród nich znajdują się m. in. opracowania – Alienacja rodzicielska – jako przemoc, w odniesieniu do polskich regulacji prawnych, zamieszczone w nr 12 (278) z 2017 roku Magazynu Prawniczego “Jurysta” oraz Oddzielenie od rodzica i jego konsekwencje, zamieszczone w nr 5 (112) z 2017 roku dwumiesięcznika poświęconego przemocy “Niebieska Linia”.

Działania prowadzone, w ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica – to również kontakt z mediami, co zaowocowało artykułami i programami przedstawiającymi nasz Komitet oraz informacjami prawidłowo przedstawiającymi, przez nas problem alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych, negatywnych efektów.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami wypaczającymi problem alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych skutków, zachęcamy do zapoznania się z treściami – na ten temat, rekomendowanymi przez nas.

Leave a Comment