Pomiechówek na skraju bankructwa?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za pierwsze półrocze 2020 roku. Jednocześnie skład orzekający RIO zwraca uwagę, że na koniec opiniowanego okresu budżet Gminy Pomiechówek zamknął się deficytem w wysokości ponad półtora miliona złotych. Podkreślono też, że zadłużenie Pomiechówka na koniec opiniowanego okresu stanowiło ponad 78 proc.

Obliczenie dopuszczalnego progu zadłużenia dla jednostki samorządu terytorialnego nie jest łatwe,. Jeszcze kilka lat temu wskaźnikiem tym był poziom 80 proc. do jakiego Gmina Pomiechówek już niemal dobiła. Dziś jednak granica ta jest uzależniona od wielu danych, do których nie mamy dostępu.

Niemniej, słowa zawarte w decyzji RIO są bardzo wymowne: „Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za I półrocze 2020 roku spełnia określone przepisami prawa wymogi. Zwraca jednak uwagę, iż stopień realizacji planowanych dochodów i wydatków jest znacznie niższy niż wynikałoby to z upływu czasu. Zauważa również, że zgodnie z art.  15zoc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (…) w trakcie roku budżetowego  2020 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80 proc. planowanych w danym roku budżetowym  dochodów tej jednostki (…)”.

W dalszej części pisma czytamy, że wobec niskiego wykonania dochodów za I półrocze oraz wysokim poziomem zadłużenia, występuje realne ryzyko przekroczenia granicy 80 proc. Autorzy dokumentu wskazują na konieczność redukcji wydatków gminnych.

Wydaje się, że władze Pomiechówka mają świadomość tragicznej sytuacji finansowej Gminy. W bieżącym roku wstrzymano się od realizacji niemal wszystkich inwestycji drogowych. Nie wykonano także, co część mieszkańców uważa za złamanie prawa, żadnej inwestycji w ramach tzw. funduszów sołeckich. Pojawiły się także pierwsze informacje o zwolnieniach pracowników.

Gabrieta Zalewska

Leave a Comment